วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นางอัญชลี บุญเรือง รองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานการประชุมคัดเลือกพ่อดีเด่น ระดับเทศบาล ประจำปี 2565  ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลเมืองพะเยา