วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา มอบนายมนัส สายโกสุม รองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานการประชุมทบทวนแผนการขับเคลื่อน  มิติเมืองอัจฉริยะสมาร์ทซี้ตี้ ของเทศบาลเมืองพะเยา โดยมีคณะผู้บริหาร นายทวีจักร สิงเหาะ รองปลัดเทศบาลเมืองพะเยา และหัวหน้าส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา