วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา มอบนายสัจจวิทย์ ลีลาวณิชย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา นายธีระศักดิ์ สิทธิชัยธนะกิจ ที่ปรึกษานายกฯ และนายกิจภพ กัณฑมิตร เลขานุการนายก ฯ พร้อมทีมบริหารงานขับเคลื่อนนโยบายนายกฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 3 จุด ดังนี้

1. ติดตามการปรับพื้นที่ผิวจราจรบริเวณมุมสนามฟุตบอลหลังเทศบาลเมืองพะเยา ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว และพื้นที่ด้านหน้าสวนสาธารณะกว๊านพะเยา เพิ่มพื้นที่การจราจร และพื้นที่จอดรถ พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานกองช่าง

2. ตรวจเยี่ยมงานส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดเทศบาล ในด้านท่องเที่ยว ต้อนรับนักท่องเที่ยว ช่วงฤดูการท่องเที่ยว โดยยึดเป็นนโยบายหลัก อีกมิติ ของนายกเทศมนตรี ฯ ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองพะเยา

3. ลงพื้นที่ดูการทำงาน และติดตามความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างบ่อพักสายไฟลงดิน ที่แยกประตูเหล็กถนนพหลโยธิน-ดอนสนาม ทั้งเส้นทาง