วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ท. ประจักษ์ ศรีจำปา รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) โดยมีคณะกรรมการฯ หรือผู้แทน เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักปลัด (เดิม) สำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา