วันที่ 23 กันยายน 2565 นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และว่าที่ ร.ท. ประจักษ์ ศรีจำปา รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองพะเยา ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำของลำน้ำแม่ต๋ำ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ เพื่อประเมินสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมรับมือประมาณน้ำที่อาจจะมามากในช่วงที่ฝนตกหนัก โดยสั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดเตรียมกระสอบทรายไว้ที่สถานีดับเพลิงทั้ง 2 แห่ง และจัดชุดเคลื่อนทีเร็วติดตามสถานการณ์น้ำตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งให้กองช่าง ตรวจสอบความแข็งแรงของตลิ่งลำน้ำแม่ต๋ำ และงานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังทางระบบกระจายข่าวไร้สายเป็นการเฉพาะกิจ