วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางอัญชลี บุญเรือง รองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานการประชุมชี้แจงการรับเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ประจำปี พ.ศ.2566 ซึ่งเทศบาลเมืองพะเยาได้ตั้งงบประมาณดังกล่าวไว้ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของชุมชนตามกฎหมาย ระบบหรือหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยมีประธานชุมชน และคณะกรรมการชุมชน ทั้ง 15 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงพร้อมทั้งลงนามบันทึกข้อตกลงอย่างพร้อมเพรียง ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชึพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลเมืองพะเยา