วันที่ 21 กันยายน 2565 นายสัจจวิทย์ ลีลาวณิชย์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายธีระศักดิ์ สิทธิชัยธนะกิจ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ว่าที่ ร.ท. ประจักษ์ ศรีจำปา รองปลัดเทศบาลรักษาราชการปลัดเทศบาลเมืองพะเยา ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบายน้ำในพื้นที่ตำบลเวียง ซึ่งมอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่าง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการเพื่อให้การช่วยเหลือ ระบบระบายน้ำพบน้ำรอการตลิ่งถูกกัดเสาะ เศษวัชพืช กิ่งไม้ ขวางทางน้ำไหล  และน้ำเน่าเสีย แนวริมขอบกว๊าน ได้แก่

1. บริเวณตลอดแนวริมกว๊าน

2. ทางระบายน้ำวิหารน้อย ลานพญานาค

3. ตั้งเครื่องสูบน้ำข้างหอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ

4. เขื่อนหลังโบสถ์กลางน้ำ วัดศรีโคมคำ

5. ปรับปรุงท่อระบายน้ำข้างสถานีดับเพลิง 1 ลานม่วนใจ๋ หนองระบู

และจุดเสี่ยงน้ำท่วมขัง รอการระบายอื่น ๆ

ซึ่งได้เตรียมความพร้อมและบูรณาการทำงานภายในและภายนอกองค์กร และติดตามการทำงานการจัดเตรียมอุปกรณ์ กระสอบทราย ออกตรวจจุดเสี่ยง และเร่งระบายน้ำจุดเสี่ยง ตลอด 24 ชั่วโมง