วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล ได้ทำการฝึกซ้อมแผนประจำสัปดาห์ ในการฝึกการทำ cpr จนถึงเวลา 11.00 น. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินและเตรียมความพร้อมนำกระสอบทรายช่วยเหลือประชาชนแจกจ่ายผู้ประสบภัย และออกตรวจทุกๆ 1 ชม. เตรียมความพร้อม 24 ชม. ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา