วันที่ 5 สิงหาคม นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลเมืองพะเยา ซึ่งเทศบาลเมืองพะเยาได้ผลักดันให้มีสถานที่กลางในการติดต่อ ประสานงาน ลดขั้นตอนและตอบสนองความต้องการตลอดจนการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ด้านสาธารณภัย, ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต, ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ, ด้านการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย และด้านการศึกษา โดยได้นำเอายุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ 4.0 มาปรับใช้ ไม่ว่าจะเป็นการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง การเปิดกว้างให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือในแต่ละด้าน และมีการเตรียมความพร้อมในการให้บริการเชิงรุก เช่น หน่วยเคลื่อนที่เร็วในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ณ อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ดับเพลิง 1) หนองระบู

จากนั้น นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมเพื่อช่วยเหลือประชาชนเทศบาลเมืองพะเยา โดยมีคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ห้องปฏิบัติการ อาคารดับเพลิง 1 (หนองระบู)