วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ชุมชนวัดศรีอุโมงค์คำ และโรงเรียนเทศบาล 1 ซึ่งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพะเยา จัดขึ้นโดย ได้มีการรณรงค์ และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการสุขาภิบาลที่พักอาศัย การสุขาภิบาลขั้นพื้นฐานในครัวเรือน ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในบ้านและบริเวณโดยรอบให้ถูกต้องเหมาะสมตามหลักสุขาภิบาล รวมทั้งการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี

นอกจากนี้นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ได้มอบนายมนัส สายโกสุม รองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ชุมชนวัดราชคฤห์ และมอบนางอัญชลี บุญเรือง รองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ชุมชนวัดหัวข่วงแก้ว