วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา มอบนายสัจจวิทย์ ลีลาวณิชย์ รองนายกเทศมนตรี นายธีระศักดิ์ สิทธิชัยธนะกิจ ที่ปรึกษานายก ร่วมต้อนรับ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดร. รอยล จิตรดอน พร้อมคณะ ในโอกาสที่มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันสารสนเทศน้ำทรัพยากรน้ำ (สสน.) องค์การมหาชน และ ศูนย์พัฒนาและบริหารจัดการกว๊านพะเยา (ศพบก.) รับฟังการบริหารจัดการ "แผนปฏิบัติ การบริหาร พัฒนากว๊านพะเยาปี และพิธี "สืบชะตากว๊านพะเยา" โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยาร่วม เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมด 19 ท้องถิ่น 1 อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรม ณ โบราณสถานบ้านร่องไฮ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา