วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา มอบนายมนัส สายโกสุม รองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เข้าร่วมประชุมติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 16 ของพลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคสำหรับรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ณ ห้องประชุมภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา