วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลแม่ต๋ำ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพะเยา ดำเนินจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 รูปแบบอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน ครอบคลุมตั้งแต่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน พนักงาน ลูกจ้าง บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และจัดทำแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน และหน่วยงานราชการเทศบาลเมืองพะเยา และการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2565) โดยมีนางอัญชลี บุญเรือง รองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมนำผู้ร่วมงานเยี่ยมชมนิทรรศการยาเสพติด ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา