วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ทั้ง 6 แห่ง ที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติเรียบร้อย จำนวน 12 ราย ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา