วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 2 การศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา จัดขึ้น เพื่อนำเสนอร่างผังเมืองเฉพาะโครงการเสนอแนะ พร้อมร่างรายละเอียดและงบประมาณโครงการพัฒนา และแผนการดำเนินงานของโครงการ ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาเมือง ที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้ดำเนินการศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา แก้ปัญหาและปรับเปลี่ยนบทบาทใหม่ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการอนุรักษ์ บำรุงรักษามรดกทางสถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นให้มีความมั่นคง ณ ห้องพุดตาน โรงแรมเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา