วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 ซึ่งเทศบาลเมืองพะเยา โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดขึ้น เพื่ออบรมให้ความรู้กับผู้แทนชุมชนในการเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมือพะเยา