วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ประสบสาธารณภัยกรณีฉุกเฉินในเขตเทศบาลเมืองพะเยาจากเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 จำนวน 2 ราย ดังนี้

รายที่ 1 นายเม็ด สุขสำราญ จำนวน 3,000 บาท ชุมชนวัดเมืองชุม

รายที่ 2 นางสุทธดา อรุณทวีชัย จำนวน 8,100 บาท ชุมชนป่าลานคำ