วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นางสุกานดา ดอนชัย ผู้จัดการสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองพะเยา นำบุคลากรในสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว เนื่องในวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ณ ท่าเรือวัดติโลกอาราม