วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมประชุมการตรวจราชการตามประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ของกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 16 (ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร) และคณะ ณ ห้องศูนย์บัญชาการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดพะเยา ที่ได้ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงมหาดไทย การดำเนินงานโครงการในพื้นที่จังหวัดพะเยา และงานอื่น ๆ ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2565