วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลเมืองพะเยา โดยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองพะเยา เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2565 เทศบาลเมืองพะเยา โดยมีนางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองพะเยา ซึ่งประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทยภาคราชการ ผู้แทนรัฐวิชาหกิจ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น เข้าร่วมอย่างพร้อมเพียง เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพะเยา เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา