กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพะเยา เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2565 เทศบาลเมืองพะเยา โดยมีนายนิรันดร์ ชุมภู รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองพะเยา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้แทน และผู้แทนประชาคม เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา