วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานการประชุมปรับปรุงพัฒนาส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสปี 2565 โดยที่ประชุมได้มีการร่วมพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

2. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติไม่ชอบ

3. การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ

4. การปรับปรุงทบทวนโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตร

5. กำหนดมาตรการเพื่อจัดการร้องเรียนร้องทุกข์และการทุจริตประพฤติไม่ชอบ

6. กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการนี้ นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ ปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมให้เทศบาลเมืองพะเยา ลดความเสี่ยงการทุจริต พัฒนา ปรับปรุงผลการประเมิน ITA มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสต่อไป