อบรมโครงการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (AED) กลุ่มเป้าหมายตำบลแม่ต๋ำ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากเวชศาสตร์ฉุกเฉินและคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา