นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมโครงการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (AED) ซึ่งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะให้กับบุคลากร แกนนำและอาสาสมัครกู้ชีพในชุมชนที่สามารถให้บริการแพทย์ฉุกเฉินในหน่วยบริการระดับพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง