วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมด้วยนายนิรันดร์ ชุมภู รองปลัดเทศบาลเมืองพะเยา ว่าที่ ร.ต.จิตเกษม ประสิทธิ์อยู่ศีล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ประชุมหารือและติดตามผลการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาในพื้นที่กว๊านพะเยา ร่วมกับนายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายเทวา ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยา นายถกลธ์ ข่ายสุวรรณ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง