วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ และติดตามการดำเนินงานของสำนักปลัดเทศบาล และกองทุกกอง โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา