วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองพะเยา โดยฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองพะเยา โดยมีนางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองพะเยา เข้าร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลเมืองพะเยา อย่างพร้อมเพรียง ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา