วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองพะเยา โดยฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพะเยา เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- พ.ศ.2570) เทศบาลเมืองพะเยา ซึ่งมีนายนิรันดร์ ชุมภู รองปลัดเทศบาลเมืองพะเยา รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองพะเยา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการสนับสนุนฯ ประกอบด้วยหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการทุกกองหรือผู้แทน ประชาคมท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชาคมโดยพร้อมเพรียง ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา