วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เทศบาลเมืองพะเยา โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตัดหญ้าและเก็บขนกิ่งไม้ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา