วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองพะเยา โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพะเยาขึ้น เพื่อจัดทำร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โดยมี นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพะเยา ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพะเยาและเทศบาลเมืองพะเยา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา