วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองพะเยา โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพะเยาขึ้น เพื่อจัดทำร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โดยมี นางสาวสุมณฑา ยมแก้ว ปลัดเทศบาลเมืองพะเยา เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพะเยา ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา