เทศบาลเมืองพะเยาร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยา ลงนามประสานความร่วมมือในการสนับสนุนด้านงบประมาณในการรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความปลอดภัยของชุมชนในท้องถิ่นและชุมชน

วันที่ 9 กันยายน 2564 นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนด้านงบประมาณในการรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความปลอดภัยของชุมชนในท้องถิ่นและชุมชน ระหว่างสถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยา และเทศบาลเมืองพะเยา