วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองพะเยา โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาดบริเวณวัดบุญยืน เพื่อความสะอาดสวยงาม