ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้พอเนกประสงค์ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯ และร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ