ประกาศเทศบาลเมืองพะเยา
เรื่อง การตรวจรับงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง)