ประกาศเทศบาลเมืองพะเยา
เรื่อง การตรวจรับงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์)