(ร่าง) ประกาศเทศบาลเมืองพะเยา 
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม
โรงเรียนเทศบาล 4 (ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล) 
(ต่อเนื่องจากการยกเลิกสัญญา) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เอกสาร

- ร่างประกาศเทศบาลเมืองพะเยา 

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร