ประกาศเทศบาลเมืองพะเยา
เรื่อง การตรวจรับงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ห้องน้ำกองการศึกษา เทศบาลเมืองพะเยา