ประกาศเทศบาลเมืองพะเยา
เรื่อง การตรวจรับงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
โรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล)