ประกาศเทศบาลเมืองพะเยา

เรื่อง การตรวจรับงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ

โรงเรียนเทศบาล 6 (ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ)