ประกาศเทศบาลเมืองพะเยา
เรื่อง การตรวจรับงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
โรงเรียนเทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์)