ประกาศเทศบาลเมืองพะเยา
เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบกระจายข่าวไร้สายเทศบาลเมืองพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 004/2564 
การจ้างโครงการปรับปรุงระบบกระจายข่าวไร้สายเทศบาลเมืองพะเยา ตามประกาศ เทศบาลเมืองพะเยา ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564