(ร่าง)
ประกาศเทศบาลเมืองพะเยา
เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบกระจายข่าวไร้สายเทศบาลเมืองพะเยา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

เอกสารเพิ่มเติม 

1.ร่างประกาศเทศบาลเมืองพะเยา
2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง
3.ข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR)