(ร่าง) ประกาศเทศบาลเมืองพะเยา

เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบกระจายข่าวไร้สายเทศบาลเมืองพะเยา