ประกาศเทศบาลเมืองพะเยา

เรื่อง การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำถนนหน้า โรงเรียนเทศบาล 6 ถึงสถานีขนส่งผู้โดยสาร