ประกาศเทศบาลเมืองพะเยา

เรื่อง การตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองพะเยา