ประกาศเทศบาลเมืองพะเยา

เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานพ่อขุนงำเมือง