ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน สน.ศท.3/12 โรงเรียนเทศบาล2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์)