ราคากลางโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำถนนหน้าโรงเรียนเทศบาล 6 ถึงสถานีขนส่งผู้โดยสาร