ประกาศตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมทางระบายน้ำถนนหมอศรี ช่วงติดต่อเขตตำบลแม่กา